Bestyrelsen og generalforsamlingen

Bestyrelsen i Kajak Langeland

Formand: Martin Bendix, martin@platanvej19.dk
Kasserer: Lene Sarup 24477071 lene@sarup.dk
Sekretær: Poul-Egon Jørgensen 51 747 676 poulegon.joergensen@privat.dk
Gorm Andersen
Maria Petersen

Referat af generalforsamlingen torsdag 14. marts 2019

Valg af dirigent – Jan P. Pedersen.
Bestyrelsens beretning:
Formand Lene Sarup bød alle velkommen til generalforsamlingen. Lene ønskede at stoppe efter 10 år som formand. Planerne vedrørende fusion med Rudkøbing Strynø Bådelaug mislykkedes desværre. På lavets generalforsamling blev forslaget nedstemt, da der var 7 for og 8 imod sammenlægningen.
Der blev enighed om at fortsætte med nuværende konstruktion, dog med en ny bestyrelse.
Klubben har pt. 19 medlemmer, som har betalt kontingent.

Regnskab: Kasserer Lene Sarup fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Kontingent blev besluttet at være uændret kr. 700,- for voksne og kr. 250,- for børn, unge og uddannelsessøgende. Overskud til klubben fra Maritim Weekend var kr. 3750.

Valg: På valg var formanden, Gorm Andersen, Hans Peder Hansen og Martin Bendix. Bestyrelsen ser nu sådan ud: Formand: Martin Bendix, sekretær: Poul-Egon Jørgensen, kasserer: Lene Sarup, Gorm Andersen, Maria Petersen og Charlotte Thorup

Valg af Revisorer: Birgit Winther blev genvalgt

Eventuelt. Projekt Shores Langeland. Der var enighed om at arbejde videre med dette projekt. Martin og Poul-Egon tager kontakt med projektmedarbejder Thomas Røddik Konradsen, Langeland Kommune, for at følge op på projektet.

Der var også enighed om at arbejde med de andre foreninger på Rudkøbing havn om fortsat sammenarbejde omkring Maritim Weekend.

Der blev besluttet at indkøbe 2 nye Kajakker. Martin har påtaget sig opgaven.

Der blev besluttet at bestyrelse, så vidt det er muligt, skal mødes hver d. 1. onsdag i måneden kl. 18,- I klubhuset. – og at medlemmerne også er velkomne der, så vi kan udvikle på klubben i fællesskab.

Der blev besluttet at holde standerhejsning onsdag d. 10. april kl. 18.

Referent: Poul-Egon Jørgensen

Generalforsamling torsdag 14. marts 2019 kl 19 i sejlerstuen på havnen

Dagsorden:

Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag – der er ingen forslag
5. Valg af formand: Lene Sarup genopstiller ikke.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Gorm Andersen, Martin Bendix og Hans Peder Hansen er på valg.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 22. marts 2018

Punkt 1: Poul-Egon Jørgensen blev valgt til dirigent – og med syv fremmødte til generalforsamlingen undlod vi at vælge stemmetællere.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning:

Her fortalte formanden om alle de andre aktiviteter, der er i foreningen ud over at ro kajak. DGI frister med med møder og større fællesskaber, mulighed for instruktøruddannelse og andet. Shores vil gerne i gang med aktiviteter i vandskorpen omkring Langeland og ønsker deltagelse i Åben Havn i Bagenkop og diverse møder. Maritim Weekend kræver en del møder hver forår, før alt er på plads til den første weekend i september, hvor også kajakklubben tjener penge ved at være medarrangør. Vi har også været med til at søge penge til et stort telt til Maritim Weekend (og andre arrangementer) – og Kajak Langeland er nu medejer af et telt til 150 personer med lamper, borde og stole – og en container til at pakke det hele sammen i. Et telt, vi deler med Søredningstjenesten i Rudkøbing, Rudkøbing Sejlklub, Sportsfiskeren Langeland og Rudkøbing Strynø Bådelaug. Teltet kan bruges ved større arrangementer som Langelandske Ørreddage – men ikke til private fødselsdage eller andet i den retning.

Kajak Langeland lider under, at stiftergruppen endnu ikke er blevet skiftet ud, men stadig hænger på bestyrelses- og andet arbejde i foreningen. Bestyrelsen har brug for, at flere medlemmer kommer på banen i arbejdet omkring foreningen, hvis den skal fortsætte. En anden mulighed er at søge sammen med anden forening på havnen, så bestyrelsen kan nøjes med at tage sig af selve gå på vandet-arrangementerne. Dette vil blive undersøgt i løbet af det kommende år, var en af konklusionerne på beretningsdebatten.

Punkt 3: Det reviderede regnskab blev godkendt – kontingentet blev på forrige generalforsamling varslet til at stige i 2018: Nu er det årlige kontingent 700 kr. pr. voksent medlem, 250 kr. for børn og studerende, 150 kr. for at have sin kajak opstaldet – og kun en kajak pr. mand. Med en kassebeholdning på 17.800 talte vi om, at der var råd til at købe endnu en kajak.

Punkt 4: Der var ingen indkomne forslag – og bestyrelsen havde heller ikke nogen.

Punkt 5: Valg: I lige år er kasserer og sekretær på valg: Lene Sarup er både formand og kasserer – og ville gerne af med formandsposten. Der var ikke andre, der ville være kasserer, så hun fortsætter (og det må vel så betyde, at der skal vælges en ny formand næste år?).Charlotte Thorup blev afløst som sekretær af Poul-Egon Jørgensen.

Punkt 6: Valg af revisor – Birgit Winther blev genvalgt.

referent: Lene Sarup

 

GENERALFORSAMLING I KAJAK LANGELAND
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19
i klubskuret på havnen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
Herunder en diskussion om klubbens fremtid, idet den
gruppe, der grundlagde klubben, gerne vil afløses.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse
af kontingent.
4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde 14 dage
før generalforsamlingen
5. Valg: Lene Sarup er for øjeblikket formand – og vil
gerne træde tilbage og nøjes med at være kasserer – men afstår også gerne fra denne post. I lige år skal vælges kasserer og sekretær. Dermed er Lene Sarup og Charlotte Thorup på valg.
6. Valg af revisorer. Birgit Winther genopstiller forhåbentlig
8. Eventuelt

 

Referat fra generalforsamlingen søndag den 26. marts 2017

1. Valg af dirigent: Gorm Andersen – og ingen stemmetællere, da der kun var to menige medlemmer til stedet ud over bestyrelsen

2. Bestyrelsens beretning handlede mest om glæden ved skurets nye tag, som kommunen har sørget for – og besværet inden. Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabet er afsluttet og revideret. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fra 2018 stiger med 100 kr. for voksne, studerende og børn. Dette blev godkendt. Dermed er årskontingentet i 2018 700 kr. for voksne, 250 kr. for børn og studerende. Prisen for private kajakker er fortsat 150 kr. – men man har kun lov til at have en kajak i skuret.

Der var indsigelser mod kontingentstigningen, men den kommer med et behov for at forny vores udstyr og købe flere kajakker, fordi vi på klubaftener har for få kajakker til at alle nye medlemmer kan ro.

4. Der var ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

5. Valg af formand: Der var ingen afløser for formanden. Lene Sarup er genvalgt – og fortsætter dermed i dobbeltrollen som formand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne Gorm, Hans Peder og Martin blev genvalgt. Der var ikke andre interesserede i en bestyrelsespost.

6. Birgit Winther er genvalgt som revisor

7.  Eventuelt – Et ønske om hjælp og opbakning til Maritimt Marked den første weekend i september, hvor vi blandt andet vil forsøge os med en kaproning i kajakker Siø rundt.

 

Generalforsamling søndag den 26. marts 2017 kl. 13 i kajakskuret

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger med 100 kr. både for voksne, studerende og børn. Dermed bliver prisen 700 kr. for voksne og 250 kr for børn og studerende. Prisen for private kajakker i skuret fastholdes til 150 kr. – men der sættes begrænsning på, så man kun kan have en kajak liggende.
4. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen
5. Valg af formand: Lene Sarup er for øjeblikket formand – og vil gerne træde tilbage og nøjes med at være kasserer, som vi mangler.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Gorm, Hans Peder og Martin er på valg – alle genopstiller. Er der er flere, der vil være med i bestyrelsen, er de velkomne.
6. Valg af revisorer. Birgit Winther genopstiller
8. Eventuelt

Generalforsamling den 26. april 2016

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
samt fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag – fra bestyrelse: Vedtægternes §5, de to ord – i dagspressen – udgår. Begrundelse: Vi kan pr. mail orientere og indkalde medlemmerne direkte og ønsker derfor ikke udgiften til annoncering. (Der skal være to tredjedeles flertal for at få det vedtaget.)
Fra medlemmerne: ingen forslag er modtaget.
5. Valg af formand, sekretær/næstformand og kasserer.
På valg er: Birgit og Charlotte – Birgit genopstiller ikke
6. Valg af revisorer. Preben genopstiller ikke
7. Eventuelt

Referat:

1. Bestyrelsen beklager ikke at have kunnet overholde vedtægternes ord om, at der skal være generalforsamling i marts i Kajak Langeland. For at holde den krævede frist fra indkaldelse til generalforsamling endte datoen i stedet med at blive sidst i april. Der blev ikke valgt dirigent på grund af et lille antal fremmødte. Formanden var dirigent – og referent.

2. Beretning gik primært på klubhuset, hvor kommunen alligevel ikke kræver, at vi går ud og søger penge til et nyt klubhus. Ikke at klubben officielt har fået den besked – men det forlyder at skuret er bevaringsværdigt og ikke sådan kan fjernes. Det er fint – især hvis kommunen sørger for et tag, det ikke regner igennem.

Dernæst kom bestyrelsens indstilling om, at vi ikke er flove over det manglende aktivitetsniveau i klubben. Bestyrelsen har sørget for faciliteter og kajakker – medlemmerne bruger dem. De, der ønsker mere aktivitet, er velkommen med initiativer og arbejdskraft.

3. Regnskabet blev godkendt, kontingentet er udændret – og der var op til generalforsamlingen 19 betalende medlemmer.

4. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget – så klubben annoncerer ikke mere sin generalforsamling i trykte medier.

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

5. Valg – Birgit og Charlotte Thorup Hansen var på valg. Birgit genopstillede ikke, Charlotte blev genvalgt. Der var ikke andre, der ønskede at stille op til bestyrelsen.

6. Valg af revisor: Birgit ville gerne afløse Preben, der ikke genopstillede.

7. Eventuelt: Vi blev enige om at ændre koden til låsen – og kun give den videre til betalende medlemmer.

Generalforsamling den 2. april 2015 kl. 10 i kajakskuret på haven.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
samt fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag – fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Valg af formand, sekretær/næstformand og kasserer.
På valg er: Gorm, Hans Peder, Martin og Lene
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt

Referat:

Fra beretningen: Det har været et fint år – og vi har fået flere medlemmer. Aktivitetsniveauet – hvor medlemmer og bestyrelse gør det, de magter – passer os fint. Alle forslag er velkomne – og kan sagtens komme med i vores program, som gennemføres, hvis der er deltagere og vejret er til det. Vi snakkede om, at især de nye shelters rundt Langeland er nogle ture værd.
Vi har solgt nogle ældre kajakker, som ikke blev brugt og har fået to fede nye klubkajakker, som er sjove at ro i.
Vi vil i forårets løb arbejde på at få kommunen til at tætne taget på klubskuret – og forsøge at påvirke politikerne til en bevilling til et hul mellem lystbådehavnen og bassinet ud for Strandparken. Det vil betyde mere sikker roning for begyndere.

Regnskab: Regnskabet var godkendt af revisor – og generalforsamlingen besluttede en kontingentforhøjelse til 600 kr. pr. år pr. voksen. Der er ingen forhøjelser for børn/uddannelsessøgende, der stadig betaler 150 kr. pr. år – og leje af hylde til egen kajak er stadig 150 kr. pr. år. Kontingentforhøjelsen skal sikre en lidt større buffer til reparationer og indkøb.
Medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingens forhøjelse, skal ikke indbetale ekstra.

Valg til bestyrelsen: Der var genvalg til Hans Peder Hansen, Martin Bendix, Gorm Andersen og Lene Sarup.

Valg af revisorer: Der var genvalg til Preben Hansen som revisor og Maria Petersen som revisorsuppleant.

Eventuelt: Vi har fundet den bortkomne nøgle – og lavet en ny kode til døren. Koden udleveres, når man har betalt kontingent.
Lene snakker med havnefogeden om utæt tag og ponton, som vi gerne vil have flyttet hen langs træbroen og lidt ud, så den altid er flydende.

Standerhejsning og arbejdsdag: (Hvis vi når at få lavet en stander inden) Søndag den 12. april kl. 10, hvor vi også lufter skuret ud og går kajakkerne igennem, så de er klar til sæsonen.

referent: Lene Sarup

Generalforsamling onsdag den 26. marts 2014 kl. 19
i sportsfiskernes hus på havnen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand, sekretær/næstformand og kasserer.
På valg er:
Lene Sarup, formand, genopstiller
Birgit, kasserer, genopstiller
Charlotte Thorup, sekretær, genopstiller
Kim Hansen, handyman, genopstiller
6. Valg af revisorer
På valg er: Preben Hansen og som suppleant Maria Pedersen
8. Eventuelt

 

REFERAT:

Referat af  generalforsamling d. 26/3-14

 

  1. Valg af dirigent: Jørn
  2. Formandens beretning:  Lene fortalte om Skarøturen, og lidt om hvad der ellers var sket i åres løb.
  3. Regnskabet blev godkendt.Kontingent for 2014:  500,- for voksne – 150 ,- for unge – 150,- for kajakleje.
  4. Ingen indkomne forslag
  5. Valg af formand, sekretær og kasserer:Lene blev genvalgt til formandCharlotte blev genvalgt til sekretærBirgit blev genvalgt til kasserer
  6. Valg af revisorer:Preben blev genvalgtMaria blev genvalgt som suppleant
  7. Eventuelt:Lene og Martin holder et lille møde om opdatering af hjemmesidenGorm foreslog, at vi spørger kommunen hvorfor toiletter langs kysten nedlægges.Andreas Holm fremviste træpagajer og tilbød at holde rulle/lege kursus pris 350,- i timen.