Vedtægter

Vedtægter for Kajak Langeland

 1. Kajak Langeland blev stiftet i 2009 og har hjemsted i Langeland Kommune.
 2. Foreningens formål  er at fremme muligheden for at drive kajaksport på Langeland – og skabe et fællesskab omkring denne aktivitet.
 3. Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage alle, der er fyldt 10 år. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.
  For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
  Udmeldelse sker pr. 1. Januar.
  Som passive medlemmer kan alle, som støtter foreningen økonomisk, optages.
  Medlemmer er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og de regler, bestyrelsen vedtager. Tilsidesætter et medlem disse, kan bestyrelsen beslutte, at vedkommende udelukkes fra foreningen.
 4. Kontingent til klubben fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen – og betales helårsvis forud.
  Kontingentet følger kalenderåret og forfalder til betaling pr. 1. april.
 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
  Den indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag i foreningens lokaler, på foreningens hjemmeside og på mail til de medlemmer, der er registreret på maillisten.
  Regnskabet kan rekvireres hos kassereren otte dage før generalforsamlingen.
  Forslag til dagsordenen fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
  Den endelige dagsorden offentliggøres via hjemmesiden, mailingliste og ved opslag i klubbens lokaler senest otte dage før generalforsamlingen.
  Stemmeret har samtlige aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Alle sager afgøres ved simpelt flertal.
  Hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller halvdelen af medlemmerne kræver det, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med samme tidsfrister som ved ordinær generalforsamling.En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

  Dagsorden for ordinær generalforsamling skal  indeholde nedenstående punkter.
  Valg af dirigent og to stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af formand, sekretær/næstformand og kasserer.
  6. Godkendelse af udvalgsudpegede bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt

 1. Klubbens bestyrelse består af en ledelse på tre generalforsamlingsvalgte medlemmer, en formand, en sekretær og en kasserer, samt udpegede og godkendte medlemmer fra det antal udvalg, generalforsamlingen på det givne tidspunkt måtte have fastlagt. Hvert udvalg udpeger et bestyrelsesmedlem, som godkendes af generalforsamlingen.
  Formand vælges i ulige år. Sekretær og kasserer i lige år. Indtil udvalgsstrukturen er på plads, vælges tre menige medlemmer til bestyrelsen.
  Bestyrelsen består altid af mindst fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Har bestyrelsen et lige antal medlemmer, tæller formandens stemme for to ved stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen.
  Alle valg gælder for to år.Udvalgene fastsættes ved standerstrygningen i oktober.
  Alle udvalg laver en arbejdsbeskrivelse, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

  Bestyrelsen kan til enhver tid godkende ad hoc-udvalg.
  Bestyrelsen kan til enhver tid indbyde repræsentanter fra andre udvalg til sine møder.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede.
  Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
  Bestyrelsen disponerer i alle forhold for Kajak Langeland.

  Der vælges ingen suppleanter. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen i en valgperiode, indsætter bestyrelsen en suppleant. Ved næste generalforsamling vælges en ny til den pågældende post.

 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
  Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisionens påtegning og underskrift.
  To interne revisorer vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst totredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Dette gælder ikke paragraffen om foreningens opløsning.
 1. Private kajakker og udstyr er ikke forsikret af klubben.

10. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, som udelukkende behandler dette punkt.
For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig kræves der, at mindst totredjedele af foreningens medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages kræves der, at mindst trefjerdedele af de afgivne stemmer er for opløsningen.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal – uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Eventuelle økonomiske midler efter frasalg af materiel skal overgå til foreninger, der udfører børne- og ungsdomsarbejde i Langeland Kommune.

Denne paragraf kan kun ændres ved samme procedure som ved foreningens opløsning.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling  23. Marts 2009 i Borgerhuset i Rudkøbing. Ændret og vedtaget ved generalforsamling 15. Marts 2010. Ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 7. december 2010. De to ændringer omfatter henholdvis indmeldelse i og udmeldelse af Dansk Kano og Kajak Forbund. På generalforsamlingen den 26. april 2016 blev annoncering af generalforsamling i pressen taget ud af vedtægterne.